Technický benzínový čistič Optimal

Free Delivery

0,99 1,99 

Vymazať
Porovnať

Návod na použitie: Benzínový čistič slúži na čistenie textílií od mastných nečistôt a fľakov, odmasťovanie a čistenie kovových predmetov. Benzínový čistič sa dá použiť aj ako plnidlo do zapaľovačov.

Pozor! Pred prvým použitím urobte test na skúšobnej látke!

Obsahuje: Benzín ľahký, hydrogenovaný C4-C11, Toluén
Doplňujúce informácie: obsahuje alifatické uhľovodíky menej ako 98% ale viac ako 85%
Výstražné upozornenie: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti
alebo nenarodeného dieťata. H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečné zachádzanie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice. P301+P310 Po požití okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P501 Zneškodnite obsah /nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. H vety EU – EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Balenie

200ml, 500ml