Optimal Plotovka tmavohnedá vodouriediteľná lazúra

Free Delivery

11,99 21,99 

Vymazať
Porovnať

OPTIMAL    PLOTOVKA  tenkovrstvá    vodou    riediteľná     lazúra     je     určená    na všetky drevené povrchy v exteriéroch a interiéroch – obloženie balkónov a fasád, pergoly, záhradný  nábytok,  okná,   dvere   apod.   Nie   je   samostatne   vhodná   na natieranie pochôdznych plôch (pre pochôdzne plochy v interiéroch sa odporúča ako finálna úprava polyuretánový lak). Je vhodná tiež ako základný náter pod hrubovrstvé lazúry. Chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi a starnutím. Je tiež určená do interiérov s vysokými nárokmi na hygienu – jedálne, školy, nemocnice apod. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však na tento účel určený!

Drevo napadnuté biotickými škodcami je nutné najprv ošetriť vhodným biocídnym prípravkom rady OPTIMAL DREVOFIX. V exteriéri sa neodporúča používať na drevo s vysokým obsahom živice (napr. borovica).

OCHRANNÉ   ÚČINKY:     Lazúra  je   ľahko   pretierateľná,   s   dobrou   priľnavosťou k podkladu, pružná a bez zápachu. Chráni pred poveternostnými vplyvmi – UV žiarením, striekajúcou vodou a zašpinením.

SCHVÁLENIE: Výrobok je v súlade s platnou legislatívou. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky. Nie je horľavá kvapalina v zmysle platných právnych predpisov.

OBSAH PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK (VOC): Limitná hodnota VOC (A/e,

VRNH): 130 g/l. Maximálny obsah VOC v stave k použitiu: 34,1 g/l.

ZLOŽENIE: Zmes vody a styrén-akrylátovej disperzie s prídavkom aditív, v odtieňoch zmes transparentných pigmentov.

Výsledný odtieň závisí aj na druhu a reze natieraného dreva a počte aplikovaných vrstiev!

ODTIEŇ: Hnedý.

Náter je pretierateľný po 2-4 hodinách pri teplote okolia 20 °C. Plne zaťažiteľný je po 48 hodinách pri teplote 20 °C. Aplikačné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-25 °C. Najlepšie výsledky sa však dosiahnu pri teplote 18-22 °C a relatívnej vlhkosti 65 %. Pri aplikácii je nutné chrániť natierané plochy pred slnečným žiarením a do úplného zaschnutia pred dažďom!

RIEDENIE: Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, pre prvú vrstvu riediť max. 10 % vody.

SPÔSOB NANÁŠANIA: Máčaním, valčekom, štetcom, striekaním.

VÝDATNOSŤ: 12-16 m2/l v jednej vrstve.

ÚDRŽBA: Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE: Pri aplikácii striekaním zabezpečiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly. Výrobok môže dráždiť oči a pokožku. Pri aplikácii sa odporúča používať ochranné rukavice a ochranné okuliare. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ošetriť regeneračným krémom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

PRVÁ POMOC: Pri styku s pokožkou odstrániť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom. Pri zasiahnutí očí odstrániť z očí kontaktné šošovky, ak sú nasadené, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri otvorených viečkach. V prípade pochybností alebo pretrvávajúcich príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.

SKLADOVANIE A PREPRAVA: Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ.

VZHĽAD NÁTERU: Matný. Povrch pôsobí dojmom neošetreného dreva.

PRÍPRAVA PODKLADU:  Podklad  musí  byť  po  rokoch  zbrúsený,  suchý,  čistý,  bez zvyškov prachu napr. po brúsení, nesmie byť znečistený olejom, silikónovými tmelmi a inými vodu odpudzujúcimi látkami. Eventuálny výrony živice musí byť odstránený vymytím vhodnými rozpúšťadlami (napr. nitroriedidlom). Nesúdržné staré nátery odstrániť, inak zbrúsiť do matna. Drevo obsahujúce väčšie množstvo živice nie je vhodné na použite v exteriéri.

APLIKÁCIA: Lazúru pred použitím dôkladne premiešajte. Vlhkosť natieraného dreva by mala byť v rozmedzí 10-12 %. Po preschnutí prvého náteru (odporúča sa cca    12 hodín) sa povrch prebrúsi jemným šmirgľovým plátnom. Tým sa odstránia drobné vlákna dreva a získa sa dokonalejší povrch. Potom sa aplikuje druhý náter. V prípade aplikácie v exteriéri sa rovnakým spôsobom nanesie aj tretí náter.  Je nutné dbať   na rovnomernosť aplikácie, najmä na prípadné kvapky (cca 2-5 minút po nanesení náteru sa odporúča stiahnuť prípadné kvapky polosuchým štetcom). Náter je pretierateľný po 2-4 hodinách pri teplote okolia 20 °C. Plne zaťažiteľný je po 48 hodinách pri teplote 20 °C. Aplikačné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-25 °C. Najlepšie výsledky sa však dosiahnu pri teplote 18-22 °C a relatívnej vlhkosti 65 %. Pri aplikácii je nutné chrániť natierané plochy pred slnečným žiarením a do úplného zaschnutia pred dažďom!

RIEDENIE: Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, pre prvú vrstvu riediť max. 10 % vody.

SPÔSOB NANÁŠANIA: Máčaním, valčekom, štetcom, striekaním.

VÝDATNOSŤ: 12-16 m2/l v jednej vrstve.

ÚDRŽBA: Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE: Pri aplikácii striekaním zabezpečiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly. Výrobok môže dráždiť oči a pokožku. Pri aplikácii sa odporúča používať ochranné rukavice a ochranné okuliare. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ošetriť regeneračným krémom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

PRVÁ POMOC: Pri styku s pokožkou odstrániť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom. Pri zasiahnutí očí odstrániť z očí kontaktné šošovky, ak sú nasadené, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri otvorených viečkach. V prípade pochybností alebo pretrvávajúcich príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.

SKLADOVANIE A PREPRAVA: Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ.

 

Balenie

10L, 5L