Optimal Penetračný náter pod omietky

Free Delivery

9,09 25,59 

Vymazať
Porovnať

Podomietková penetrácia tónovateľná pod omietky Optimal a Fasaden.

Zvyšuje priľnavosť povrchových úprav k podkladu, zjednocuje a znižuje savosť podkladu, predlžuje spracovateľnosť nasledujúcej povrchovej úpravy, znižuje riziko farebných odchýlok nasledujúcej povrchovej úpravy, hlavne pri ryhovaných štruktúrach.

Farba: Biela, matná s možnosťou prifarbovania (farebne predpripravený podklad) rovnakými pigmentami ako finálna omietka.

Nanášanie: Nanáša sa maliarskou štetkou, štetcom, fasádnym valčekom.

Výdatnosť: cca. 200g/m2 v jednej vrstve

Riedidlo: voda

Požiadavky na podklad: Vhodnými podkladmi sú vápenné, vápennocementové a cementové omietky, hlavne stierkové vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov. Všetky podklady musia byť vyzreté, pevné, nepohyblivé, suché, bez trhlín, prachu a masnoty ako i bez voľne oddeliteľných častíc. Najnižšia teplota pri spracovaní by nemala klesnúť pod +5°C. Nanášanú plochu treba chrániť pred priamym slnečným žiarením, silným vetrom a dažďom.

Spôsob spracovania: Penetračný akrylátový náter sa riedi 10·15% čistej vody podľa savosti podkladu. Vhodné je, aby podkladový náter bol farebne zhodný ako roztiera ná omietka (hlavne u ryhovaných štruktúr).
POZOR! CHRÁŇTE PREO MRAZOM A PRIAMYM SLNEČNÝM ŽIARENÍM!
Čistenie: Náradie, nádoby a nástroje je potrebné pred zaschnutím ihneď umyť vodou. Rovnako je treba ihneď umyť všetky vstavané prvky, ako sú obklady, oplechovania, okná a pod.
Likvidácia obalov a odpadov: Nepoužiteľné zvyšky sa likvidujú zabezpečením prístupu vzduchu k pastovitej hmote, ktorá vytvrdne. Po vytvrdnutí sa likviduje na povolenej skládke ako stavebný odpad (17 01 07). Nevratné obaly po vyčistení od výrobku likvidovať šrotovaním ako druhotnú surovinu (recyklácia).
(H-vety / P-vety):
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P411 Uchovávajte pri teplotách do 5°C-30°C
Obsahuje: 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón.
VOC:
A/h Penetračné a spevňujúce náterové látky
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g.1-1
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 1,6 g.1-1
Záručná doba: 24 mesiarov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale.
Dátum výroby, líslo výrobnej šarže a hmotnosť: uvedené na obale

Balenie

15kg, 25kg, 5kg