Optimal Drevofix Profi PLUS hnedý

Free Delivery

6,59 30,49 

Vymazať
Porovnať

Prípravok je určený na ochranu dreva do exteriéru. Má fungicídny a insekticídny účinok, je určený proti hubám a zamodraniu dreva. DREVOFIX PROFI PLUS obsahujúci alkydové spojivo a prísady.

Popis produktu:
DREVOFIX PROFI PLUS je produkt na báze modifikovanej alkydovej emulzie. Obsahuje aktívne zložky pôsobiace proti drevokazným hubám a hmyzu. Ľahko preniká do povrchu dreva. Po uschnutí je bez zápachu.
Rozsah použitia:
Na všetky typy dreva v exteriéri. Nesmie byť v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou. Prípravok je určený na drevené fasády, okná (vnútorné aj vonkajšie časti), dvere, garáže, okenice, zábradlia. Prípravok by sa nemal používať v interiéri, ale ak áno, tak s vrchným náterom. Produkt je určený pre hobby užívateľa.
Príprava podkladu:
Povrch dreva musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty a nečistôt. Pred použitím prípravok dobre premiešajte. Prípravok je pripravený priamo na použitie. Prípravok sa nesmie aplikovať na zmrznutý povrch.
Návod na použitie:
Produkt je pripravený na použitie a nemusí sa riediť. Pred použitím dobre prípravok premiešajte. Produkt by mal byť aplikovaný rovnomerne, aby sa dosiahli najlepšie výsledky. Nedovoľte, aby sa tento výrobok dostal do vodného prostredia, do pôdy alebo do kanalizačného systému. Chráňte prostredie (rastliny, vodné prostredie) pred rozstrekovaním prípravku. Výrobok neaplikujte ak je vlhko alebo v daždi.
Pri použití sa musí čerstvé ošetrené drevo skladovať po ošetrení pod krytom alebo na nepriepustnom pevnom podklade, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s pôdou alebo vodou a že všetky zvyšky sa musia zozbierať na opätovné použitie alebo likvidáciu.
Doporučená teplota pre aplikáciu a podklad je od 10 – 30 ⁰C.
Použitie: Prípravok aplikujte štetcom alebo valčekom.
Počet požadovaných vrstiev náteru: 2-3 nátery závisí od hustoty a charakteristiky dreva.
Účinnosť: proti hubám ničiacim drevo, modrej škvrne, drevokaznému hmyzu a termitom pri dodržaní 200 ml / m²
Čas schnutia: 4 – 6 hodín za normálnych podmienok (20⁰C). Nízke teploty, zvýšená vlhkosť a zložky niektorých typov dreva môžu zvýšiť čas schnutia.
Čistenie náradia: očistite použité náradie hneď po použití v teplej vode, prípadne použité bežný saponátový prípravok.
Následná povrchová úprava: ošetrené drevo musí byť ošetrené vhodnou povrchovou vrstvou podľa požiadaviek zákazníka.
Kompatibilita prípravku: pretieranie je možné bežnými komerčnými vrchnými nátermi. Kompatibility a adhézia by sa mala najskôr otestovať na vzorke.
Vzhľad prípravku: biela až nažltlá koncentrovaná emulzia
Charakteristika produktu:
Hustota (20⁰C): 1.0 g/cmᶟ
Viskozita (20⁰): 2.0 mPas
Bod vzplanutia: vyšší ako bod varu (>100°C)
Obsah VOC: < 50 g/l (Cat. A/f): 130 g/l (2010)
Skladovanie a doba spotreby:
V pôvodnom a uzavretom obale maximálne 36 mesiacov od dátumu výroby, dátum výroby je uvedený na obale. Ideálna teplota na skladovanie a aplikáciu je od 5 ⁰C do 30 ⁰C.

Bezpečnostné opatrenia:
Pri manipulácii s prípravkom na ochranu dreva je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, napr. nosenie ochranného odevu, bezpečnostných okuliarov a ochranných rukavíc. Nevdychujte výpary. Ošetrené drevo vysušte v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Po kontakte s pokožkou ihneď odstráňte kontaminovaný odev a okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri kontakte s očami okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc ihneď a ukážte nádobku alebo štítok s výrobkom. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Držte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Prípravok obsahuje biocídne aktívne zložky na ochranu dreva pred škodcami. Musí sa aplikovať podľa návodu na použitie a len v tých prípadoch, kde sú potrebné ochranné opatrenia a kde nepredstavujú žiadne praktické riziko pre človeka. Nesmú sa aplikovať na drevo, ktoré pravdepodobne príde do dlhšieho kontaktu s pokožkou alebo drevom, ktoré prichádza do priameho kontaktu s potravinami a krmivami.
Je potrebné si prečítať kartu bezpečnostných údajov, obsahuje ďalšie informácie o výrobku, preprave, skladovaní, manipulácií toxicite a ekológií.
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte informácie o výrobku.

 


Biocídny výrobok

Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.

Balenie

1L, 5L