Nemrznúca zmes do ostrekovačov -40°C

Free Delivery

1,69 7,39 

Vymazať
Porovnať

Mrazuvzdorná kvapalina do ostrekovačov skiel a reflektorov automobilov do -40°C

Návod na použitie: Kvapalina sa plní do zásobnej nádržky ostrekovača a podľa potreby sa nastrekuje na čelné sklo automobilu.

Prvá pomoc: Pri požití – nevyvolávať zvracanie a okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky a odevu – odstrániť zasiahnutý odev, pokožku umyť vodou, mydlom a ošetriť reparačným krémom.

Likvidácia obalov a odpadov: Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom podľa platných predpisov, vzťahujúcich sa na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne alebo ich uložte na určených skládkach priemyselných odpadov.

Skladovanie: viď bezpečnostné upozornenia. Hasiace prípravky: Na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok. GHS klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008. Výstražné slovo: Pozor (Wng.).

Výstražné upozornenia:

  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí Bezpečnostné upozornenia:
  • P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337+P313: Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
  • P370+P378: V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
  • P403+P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Zloženie: etanol, monoetylénglykol, anionaktívny tenzid < 5%, farbivo, metyletylketón, voda demineralizovaná.
Riediť podľa tabuľky (doporučujeme demineralizovanú alebo mäkkú vodu). Výrobok nepoužívajte do chladičov automobilov
UN kód: 1170
VOC: 733 g/l; TOC: 458 g/l
Objem náplne: 5L
Minimálna trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu výroby

 

Balenie

1L, 3L, 5L