Lieh technický denaturovaný Optimal

Free Delivery

6,19 21,00 

Vymazať
Porovnať

Návod na použitie: Používa sa vo forme laboratórneho činidla – náplň liehových kahanov, ako čistiaci a odmasťovací produkt, ako produkt na horenie a svietenie.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI: Pozor, nebezpečné výpary! Pri práci je potrebné intenzívne vetranie. Je zakázané jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Nesmie prísť do styku s potravinami, krmivami a zdrojmi pitnej vody!
Likvidácia obalov a odpadov: Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne alebo ich uložte na skládkach priemyselných odpadov. Skladovanie: Uchovávajte pri teplote max.+5°C až +25°C v suchej vetrateľnej miestnosti.
Hasiace prípravky: viď. bezpečnostné upozornenia
Prvá pomoc:
-pri nadýchaní: postihnutého prenieť na čerstvý vzduch
-pri požití: vypiť asi pol litra vody, nevyvolávať zvracanie a urýchlene vyhladať lekársku pomoc
-pri zasiahnutí očí: vymývať prúdom čistej vody a vyhladať lekárske ošetrenie
-pri zasiahnutí pokožky a odevu: odstrániť zasiahnutý odev, pokožku umyť teplou vodou, mydlom a ošetriť reparačným krémom.
Vo všetkých vážnejších prípadoch vyhľadať lekársku pomoc!
GHS klasifikácia podla Nariadenia ES č. 1272/2008
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo (Dgr)
Zloženie: etanol min 90obj.%, denaturačné prísady-technický benzín, petrolej,
bitrex
ADR/RID: trieda 3, 33/1170, obalová skupina II
„Len na odborné použitie“
Záručná doba je 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.
Objem: 1000ml

Výstražné upozornenia:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P233 Uchovávajte obal tesne uzatvorený.
P264 Noste ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah bezpečným spôsobom podľa miestne príslušných predpisov.
Vyprázdnený obal odovzdajte na recykláciu plastov.

Balenie

190L, 1L, 5L